Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Mobako P/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Mobako P/S

CVR-nummer: 36201142

Adresse:  Havnegade 2, 2.th., DK-4300 Holbæk

Dataansvarlig: Lene Bakgaard

Kontaktoplysninger: lene@mobako.dk, Tel.: +45 20 23 52 27

Mobako P/S er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Kundeforhold: administration, fakturering, styring af projektforløb, serviceydelser og kundeopfølgning
  • Markedsføring: efter accept fra dig

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker desuden på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

  • Kundeopfølgning
  • Historik i tidligere kundeforløb

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Mobakos samarbejde med dig som kunde, hvilket er følgende oplysninger:

Navn, adresse, arbejdstelefonnummer, stilling, e-mailadresse website, kalenderoplysninger, tidligere korrespondance og kundeaktivitet.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og forbedre oplevelsen af sitet. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt.

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Vi opbevarer dine personoplysninger elektronisk, så længe der er retligt grundlag herfor, eller at der er tale om et aktivt kundeforhold. I forhold til markedsføring opbevares dine persondata i vores nyhedsbrevs-system, indtil du selv framelder dig.

Mobakobehandler kun persondata, som er modtaget ved en direkte kontakt med dig, dit firma eller en part, der repræsenterer dig. Vi behandler således ikke persondata om dig, uden at der har været aktiv, direkte dialog imellem Mobako og en af den ovennævnte parter.

Vi anvender ingen automatisk afgørelser, herunder profilering.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som er følgende:

  • CfL – Center for Ledelse (Diverse test- og profilredskaber)
  • Integrative9 (Enneagram typeprofil-rapporter)
  • Mailchimp

Vi har indgået behørige databehandleraftaler med vores leverandører.

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Mobako har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Mobako har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Mobako har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Mobako underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Hvis vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland, sker det kun i overensstemmelse med dig.

Ret til indsigt i personoplysninger
På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Mobako behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmelig-heder og/eller immaterielle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Mobako via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de oplysninger, som Mobako behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger. Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Mobako er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Mobako kun opbevare de oplysninger, som Mobako er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Mobakos kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Mobakos behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7. Hvis du trækker dit samtykke, vil Mobako ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Mobakoer retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Mobako kun opbevare de oplysninger, som Mobako er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Mobako har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Mobako via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod Mobakos behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Mobakos behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Mobako jf. persondataforordningens artikel 21. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Mobako. Er din indsigelse berettiget, vil Mobako ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning
Du har ret til at få begrænset Mobakos behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18. Mens Mobako behandler den indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Mobako behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Mobako har færdigbehandlet din indsigelse. Hvis Mobakos behandling er ulovlig, men du ikke ønsker sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondataene begrænses. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Mobako. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Mobako via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondata-forordningens artikel 12.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet

Kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk